UTC RAVE Alert

Faculty Senate

UTC media
Jennifer Boyd
UTC Image Caption

President

Jennifer Boyd

UTC media
Donald Reising
UTC Image Caption

President Elect

Donald Reising

UTC Image Caption

Vice President

Joshua Ozymy

UTC media
headshot of faculty member
UTC Image Caption

Secretary

Jaclyn Michael

 

UTC media
Tammy Garland.
UTC Image Caption

Past President

Tammy Garland

Faculty Senate

Faculty Senate